Second sitting on @bobbyschubenski #wolfchild (at Captured Tattoo)

Second sitting on @bobbyschubenski #wolfchild (at Captured Tattoo)

Tags: wolfchild